Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra zamračené, dážď so snehom, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Oznam - strelecká súťaž 08.10. - 10.10.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 04 Október 2021 09:24

SAFTA Šamorín oznamuje občanom,

že v dňoch 8. októbra  - 10. októbra 2021, bude v katastri našej Obce v okolí chaty Breziny, na pozemkoch Jazdeckého centra Skýcov, s.r.o. (bývalá strelnica) a v parku na Vŕšku prebiehať strelecká súťaž zo vzduchových zbraní 7. a 8. kolo Slovenskej Field Target ligy 2021.

Súťaž bude prebiehať s vylúčením verejnosti a s dodržaním všetkých hygienických opatrení nariadených vládou SR v súvislosti s ochorením COVID 19.

Posledná úprava Štvrtok, 07 Október 2021 07:50
 
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ zo dňa 6.8.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 12 August 2021 07:35

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 6. augusta 2021.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce

Jana Žikavská, Juraj Mandičák

Ospravedlnená: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach úhrady nákladov v Školskej jedálni, ako súčasť MŠ, Skýcov
 5. Rezervný fond - použitie
 6. Zámer – zámena obecného majetku (Rímskokatolícka cirkev – farnosť Skýcov)
 7. Miestna komunikácia v Skýcove – zmluva o dielo
 8. Zámenná zmluva
 9. Text do kroniky za rok 2020
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

Posledná úprava Štvrtok, 12 August 2021 07:41
Čítať celý článok...
 
OZNÁMENIE o zámere obce Skýcov zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 09 August 2021 11:06

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zámeny:

a) nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor ktoré sú zobrazené a označené v geometrickom pláne č. 132/2021, vyhotovenom dňa 27.07.2021 vyhotoviteľom geo,flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 02.08.2021 pod č. 437/2021 vo výlučnom vlastníctve Obce Skýcov, IČO 00308421 a to:

Posledná úprava Pondelok, 09 August 2021 11:08
Čítať celý článok...
 
Oznam pre rodičov detí ZŠ a MŠ Skýcov - dotácie na stravu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 15 Júl 2021 12:19

Obec Skýcov oznamuje rodičom detí základnej školy a materskej školy, že od nového školského roku 2021/2022 nastávajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • končí sa poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ pre všetky deti,
 • dopĺňajú sa nové skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. /napr: nezamestnaní rodičia, Materská dovolenka – matka samoživiteľka, poberatelia starobného, invalidného dôchodku ..../

Posledná úprava Štvrtok, 15 Júl 2021 14:20
Čítať celý článok...
 
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 26 Júl 2021 13:20

OBEC SKÝCOV


zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy, Školská 299/11, Skýcov

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa par. 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenie MŠ
Čítať celý článok...
 
Oznam OR HaZz Zlaté Moravce vyhlásenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 14 Júl 2021 11:43

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO

ZBORU V ZLATÝCH MORAVCIACH

1.mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce

 

Obce v okrese Zlaté Moravce

Vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa

 

Vec :

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Posledná úprava Streda, 14 Júl 2021 11:55
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 163
Copyright © 2023 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail