Úvod Projekty EÚ
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra zamračené, dážď so snehom, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Projekty EÚ
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Nákup komunálnej techniky obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 06 Apríl 2020 09:33

Názov projektu: Nákup komunálnej techniky obec Skýcov

Hlavný cieľ: "Podpora investícií súvisiacich so zvyšovaním kvality života obyvateľov v obci Skýcov". Tento cieľ sa dosiahne vďaka realizácií projektu, ktorý rieši nákup komunálnej techniky pre obce Skýcov. Technika bude využívaná pri výkone kompetencií miestnej samosprávy.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený špecifickými cieľmi:

  • Skvalitnenie životného prostredia v obci;;;
  • Zvýšenie atraktivity obce;
  • Zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce;
  • Vytvorenie ekologicky pozitívneho priestoru pre život v obci.

 
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 10 Júl 2018 14:21

Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

Obec Skýcov podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „SKÝCOV – rekonštrukcia miestnej komunikácie“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Základné informácie o projekte:

Fond

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Program

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Opatrenie

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Názov projektu

SKÝCOV – rekonštrukcia miestnej komunikácie

Kód projektu

072NR130056

Hlavný cieľ projektu

Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa prispeje k zlepšeniu prepojenia dotknutej vidieckej oblasti na širšiu dopravnú sieť.

Stručný opis projektu

Projekt rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci, ktorej technický stav je v súčasnosti nevyhovujúci a zároveň z hľadiska obslužnosti dotknutého územia nedostatočný. Rekonštrukciu miestnej komunikácie bude realizovať dodávateľ vybraný v procese verejného obstarávania. Projekt okrem rekonštrukcie komunikácie zahŕňa i začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry a prvkov drobnej architektúry.

Zazmluvnená výška NFP

83 012,94 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa

www.apa.sk

Posledná úprava Streda, 11 Júl 2018 08:57
 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 21 Február 2013 14:17

Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 08/2014 – 02/2015

Miesto realizácie: Skýcov

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

Cieľom projektu bolo zníženie energetických nákladov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Skýcov a zároveň zlepšenie kvality života obyvateľov – zabezpečenie dobrej viditeľnosti a zrakovej pohody všetkých užívateľov a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnej cestnej i pešej premávky. V obci bolo vymenených 90 existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Svetelná sústava bola doplnená o 87 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy dosiahneme úspory energie vo výške 82,13 GJ/rok (t.j. 410,64 GJ/5 rokov), čo predstavuje zníženie nákladov na elektrickú energiu, použitú na osvetlenie obce cca o 49,73%. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie CO2.

Celkové náklady projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Skýcov boli vo výške 198 000,00 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 188 100,00 EUR, náklady obce sú vo výške 9 900,00 EUR.

Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 


http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s


www.economy.gov.sk

 

www.siea.gov.sk


Stav osvetlenia pred a po realizácií projektu nájdete tu.

opka
opka opka
siea
siea siea
vlajka
vlajka vlajka

Posledná úprava Streda, 12 August 2015 08:36
 
Regenerácia centrálnej zóny - Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 02 August 2011 17:18

Projekt "Regenerácia centrálnej zóny - Skýcov" pozostáva zo 4 stavebných objektov:

- SO 01 - úprava verejných priestranstiev a prvkov verejenej zelene - foto

- SO 02 - výstavby chodníka - foto

- SO 03 - rekonštrukcia miestnych komunikácií - foto

- SO 04 - rekonštrukcia verejného osvetlenia - foto

Uskutočnila sa úprava kruhovej časi námestia obce a k nemu naväzujúcich plôch. Námestie je riešené formou oddychového parčíka s fontánou a pamätnou mramorovou platňou uprostred. Zároveň bol vystavený nový chodník v celkovej dĺžke 80 m, aby sa zabezpečila bezpečnosť pre chodcov vedľa štátnej cesty s napojením na už existujúce chodníky v obci. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia 3. miestnych komunikácií, ktoré ústia na rekonštruované námestie. Po celej ploche námestia sa nachádza nové energeticky efektívne verejné osvetlenie.

Realizáciou projektu došlo k zlepšeniu významu dotknutých priestrov pre život a identitu obce, zachovali sa doterajšie funkcie priestorov centrálnej zóny a zlepšili sa ich prevádzkové podmienky. Prispelo sa k zlepšeniu životného prostredia v obci, nakoľko sa rozšírila verejná zeleň.

Posledná úprava Štvrtok, 18 August 2011 14:11
 


Copyright © 2023 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
preteky_14
Image Detail