Úvod Civilná ochrana
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra zamračené, dážď so snehom, ranné minimá -1 až -3 °C a denné maximá -2 až 0 °C.

Civilná ochrana

Obec S K Ý C O V

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

 

Obec v súlade s § 15, ods. 1 písm. a) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie pre verejnosť, ktoré zahŕňajú:

 

o informácie o zdroji ohrozenia,

o informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí,

o nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť,

o informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,

o úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,

o podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva,

o odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.

Uvedený dokument je zverejnený na internetovej stránke: www.skycov.sk.

Do textu informácie možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Skýcove, ul. Školská 294. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám do 30 dní po zverejnení. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánov ochrany obyvateľstva obce.

 

o Informácie o zdroji ohrozenia, o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí

Na základe Výpisu z Analýzy územia okresu Zlaté Moravce z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí č. OÚ-ZM-OKR-2014/00004 sa Obec Skýcov nenachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením AE Mochovce.

 

Ohrozenie povodňami

Územím obce Skýcov preteká vodný tok Leveš, pričom sa za povodňou ohrozené územie sa považuje časť intravilánu obce.

Obec Skýcov vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami a spracováva Povodňový plán záchranných prác obce.

V prípade povodní sú úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami uvedené v povodňovom pláne obce č. 204/2011.

Ohrozenie cestnou dopravou

Územím obce Skýcov vedie št. cesta II tr. č. 511 a .III. tr. č. 06449. Za nebezpečný úsek možno považovať: križovatku ul. Hlavná a Topoľčianska,  zákrutu na ul. Hlavná pri dome č. 65 a vjazd do obce pri kostole.

V obci existuje predpoklad vzniku  možného ohrozenia spojeného s únikom nebezpečných látok pri všetkých druhoch prepráv.

Čas vzniku, typ ani podmienky takýchto udalostí nie je možné jednoznačne vopred stanoviť. Ohrozenie môže vzniknúť v okolí ciest a cestných komunikácií prechádzajúcich obcou a môže ohroziť ktorúkoľvek oblasť.

 

o Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť

Nebezpečné látky - sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.

Rádioaktívne látky

Dnes sú rádioaktívne látky využívané v takej veľkej miere, že charakteristickú výstražnú značku si môžeme často všimnúť v nemocniciach, na kamiónoch prevážajúcich rádioaktívne látky, ako aj na jadrových zariadeniach. V modernej spoločnosti zohrávajú významnú úlohu, napriek tomu, že rádioaktivita je ľudskými zmyslami nepostrehnuteľná, dokážeme ju celkom ľahko a veľmi presne zistiť – detekovať a merať. Rádioaktívne látky majú jednu veľmi dôležitú vlastnosť – ich aktivita sa zmenšuje s časom.

 

Chemické látky

Podľa zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch rozoznávame nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie. V SR sú najčastejšie v priemyselnom odvetví používané:

Amoniak – NH3, jedovatý, žieravý plyn. UN kód 1005, Kemlerov kód 268

Základná charakteristika: Pri bežnom tlaku a teplote je amoniak toxický, bezfarebný plyn (teplota varu za normálnych podmienok je -33,5°C) s charakteristickým prenikavým, ostrým, silne dráždivým zápachom zásaditej príchuti. Amoniak je zásaditá žieravina, v kvapalnej forme pôsobí leptavo. Vďaka svojej hustote 0,771 kg.m-3 je zhruba o polovicu ľahší ako vzduch. Skladuje sa skvapalnený pod tlakom. Je veľmi dobre rozpustný vo vode, s kyselinami reaguje za vzniku amónnych solí. Má silné korozívne účinky voči kovom, hlavne voči zliatinám medi. Vy­tekajúca kvapalina prechádza rýchlo do plynnej fázy. Pri rozpínaní plynu sa môžu krátkodobo tvoriť hmly.

Prvá pomoc: Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do ležiacej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zastavení dýchania hneď zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Postriekané časti odevu, obuv a pančuchy ihneď vyzliecť (vyzuť) a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť dôkladne vodou. Pri zasiahnutí očí premývať hneď 10-15 minút vodou. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Omrznuté miesta na tele netrieť. Transportovať len v ležiacej polohe. Pri nebezpečenstve straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Ďalšie dôležité upozornenia pre amoniak

Prípustné hygienické limity pre NPK - Pp (8 hod. priemerná pre pracovné prostredie je max. 20 mg/m3,NPK - Pm (medzná koncentrácia 10 minútová) je max. 40 mg/m3.

Látka horí len pri vysokých koncentráciách, vyššej teplote a za pôsobenia silného energetického zdroja!

Kvapalný amoniak neuvádzať do kontaktu s vodou, nádrže chladiť.

Amoniak v horeuvedených koncentráciách so vzduchom a kyslíkom dáva výbušné zmesi!

Pri úniku látky do kanalizácie alebo do odpadových vôd vzniká leptavá - zásaditá žieravá zmes!

Nebezpečie reakcie s chlórom, brómom, jódom, ortuťou, chlórnanom vápenatým, chlorečnan, fluorovodíkom, ethylénoxidom, chlorovodíkom, oxidom uhličitým, oxidom siričitým

Chlór – Cl2 , veľmi jedovatý plyn, UN kód 1017, Kemlerov kód 266

Charakteristika: Zelenkavý, ostrý a dráždivý toxický plyn. Jedovatý pri vdýchnutí. Má silno dráždivé účinky na oči, dýchací systém, sliznicu a pokožku. Je nehorľavý, ale podporuje horenie. Môže prudko reagovať s horľavými a mnohými organickými látkami. Skvapalnený plyn.

Prvá pomoc: Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do ležiacej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zastavení dýchania hneď zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Postriekané časti odevu, obuv a pančuchy ihneď vyzliecť (vyzuť) a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť dôkladne vodou a potom pokryť sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať hneď 10-15 minút vodou. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Transportovať zranených len poležiačky. Pri nebezpečenstve straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku. Tiež pri poskytovaní prvej pomoci nosiť úplné ochranné obleky.

 

Kyanovodík (HCN)

Charakteristika: bezfarebná, zvlášť jedovatá, horľavá kvapalín s vôňou horkých mandlí, v bežných podmienkach je plyn (para) ľahší ako vzduch, rozpustný vo vode, pary so vzduchom tvoria výbušnú zmes

 

Formaldehyd (CH2O)

Charakteristika: horľavý, bezfarebný, štipľavo zapáchajúci, jedovatý, reaktívny plyn, vo vode ľahko rozpustný, o niečo ťažší ako vzduch

Oxid siričitý (SO2)

Charakteristika: nehorľavý, bezfarebný, jedovatý plyn ťažší ako vzduch.

Biologické látky

Antrax - sneť slezinná, ázijská cholera, mor, botulizmus, pravé kiahne, ebola.

 

o Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach

 

Obec Skýcov zabezpečuje varovanie obyvateľstva prostredníctvom varovacieho systému siréna typu DS977 umiestnenej na budove obecného úradu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ = dvojminútový kolísavý tón sirén

- pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

b) „OHROZENIE VODOU“ = šesťminútový stály tón sirén

- pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia a koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom „KONIEC OHROZENIA“, t.j. dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Varovný signál a signál koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ktorá by mala obsahovať predovšetkým informácie o čase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti, o predpokladanom rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvateľstvo.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

Záchranné práce – sú činnosti na záchranu života, ochranu zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj ich odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Záchranné práce vykonávajú záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby povolané na osobné úkony.

 

o Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

- zistenie, alebo obdržanie správy o vzniku mimoriadnej udalosti,

- spohotovenie riadiaceho orgánu – krízového štábu obce – EVA komisie obce,

- priebežné podávanie informácií potrebných pre riadenie ZP,

- uzatvorenie ohrozeného priestoru a zabránenie vstupu nepovolaným osobám, usmernenie odsunu osôb a pohybu nasadených síl a prostriedkov,

- podľa charakteru mimoriadnej udalosti výdaj prostriedkov individuálnej ochrany,

- zabezpečenie ukrytia,

- v prípade nariadenia evakuácie, spohotovenie potrebných evakuačných zariadení,

- vyslobodzovanie zasiahnutých osôb, odstraňovanie trosiek, vytváranie priechodov,

- poskytnutie zdravotníckej pomoci zasiahnutým a zraneným osobám,

- podľa dĺžky vykonávania ZP zabezpečenie NZ a NU

Obec Skýcov vedie prehľad o silách a prostriedkoch využiteľných k vykonávaniu ZP.

 

Pre prípad riešenia následkov mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné:

a) dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb uvedených v § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

b) riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu,

c) vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo sú im zverené,

d) plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na plnenie úloh sa vopred pripraviť,

e) vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,

f) poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,

g) poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce.

 

 

o Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva

 

Podrobnosti a ďalšie informácie súvisiace s plánmi ochrany obyvateľstva je možné získať na Obecnom úrade v Skýcove, ul. Školská 294 alebo na tel. č. 037/6346216.

 

o Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.

 

Vyššie uvedené informácie sú v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa na ne žiadne obmedzenia, vyplývajúce zo zákona NR SR č. 215/2004 Z.z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov.

 

 

Zverejnené dňa: 22.7.2014

Dátum poslednej aktualizácie: 21.7.2014

 

Copyright © 2023 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Motocross 2...
Image Detail